Privacy Statement

Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Sikkens Paint Center, of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Onderneming: Paint Center B.V.

Bezoekadres: Jennerstraat 12
6718 XS Ede
Nederland

E-mail: info@paintcenter.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 318 62 55 73

KvK-nummer: 0908 3932

Paint Center B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie
van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Paint Center B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Paint Center B.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Paint Center B.V., waaronder www.paintcenter.nl.

Paint Center, in naam van Sikkens Paint Center en de aangesloten partners, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren dan de administratie, het leveren van goederen, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Paint Center B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een producten door Paint Center B.V. en de daarbij behorende administratie. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Paint Center B.V. om de levering van de producten en goederen uit te voeren.

Paint Center B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Paint Center B.V. altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Paint Center B.V. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de uitvoering van de levering van producenten en goederen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, bank- en/of creditcardgegevens, paspoortnummer, geboortedatum en ordernummer.

2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bank- en/of creditcardgegevens;

3) voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): uw naam en emailadres;

4) voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@paintcenter.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 24 maanden na de laatste uitlevering van producten en of goederen, tenzij persoonsgegevens langer bewaard moeten worden voor wettelijke doeleinden;

2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 24 maanden na voldoen van de factuur. Voor de belastingdienst worden de facturen na die termijn slechts geanonimiseerd bewaard;

3) in het geval van de nieuwsbrief: tot wederopzegging;

4) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: tot de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt Paint Center B.V. gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Paint Center B.V., tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.


Voor het innen van facturen maakt Paint Center B.V.gebruik van automatisch incasso. Hierbij beheren wij alle gegevens zelf.

Voor het verwerken van betalingen maak Paint Center gebruik van een administratief medewerker. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de medewerker.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Paint Center B.V. van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider. De externe e-mail service provider is Mailchimp.

Het staat Paint Center B.V. vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Paint Center B.V. ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Paint Center B.V.. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Paint Center B.V.. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Paint Center B.V.

Het staat Paint Center B.V. daarnaast vrij personen van de site te weren die op bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemelde zwarte lijsten staan, in het bijzonder zwarte lijsten met betrekking tot wanbetalers.